اصلاحات تست مواد دندانی ۱۴۰۰

_
  • سوال ۱۵۳گزینه ب پاسخ صحیح است.
  • سوال ۱۵۴گزینه ب : "آمالگام C، تماس پروگزیمال بهتری از آمالگام B برقرار می کند" صحیح است.
  • سوال ۲۱۸گزینه الف صحیح است.
  • سوال ۴۱۳گزینه ج صحيح است (در پاسخنامه جای سوال ۴۱۳ و ۴۱۴ جا به جا آمده است)
  • سوال ۴۱۴گزینه ب صحيح است (در پاسخنامه جای سوال ۴۱۳ و ۴۱۴ جا به جا آمده است)
  • سوال ۵۰۴گزینه ب : "آکریل لایت کیور و غیر کراس لینک شده" صحیح است
  • سوال ۵۱۶گزینه ج و د صحیح است.